KARTA PODARUNKOWA FANCY FASHION

Wydawcą Karty Podarunkowej jest FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.Tuszyńska 63/2, 95-030 Rzgów.

Karta Podarunkowa Fancy Fashion to elektroniczny lub materialny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Fancy Fashion. Karta Podarunkowa może mieć wartość 50zł, 100zł, 200zł, 300zł, 500zł. 

Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Karta Podarunkowa może zostać zakupiona tylko w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl.

Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej.

Regulamin to niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Fancy Fashion.

 

 1.           Postanowienia ogólne
 2.           Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Karty Podarunkowej Fancy Fashion.
 3.           Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Karty Podarunkowej Fancy Fashion oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Fancy Fashion na stronie www.fancyfashion.pl. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Fancy Fashion może być dokonane poprzez doręczenie Karty Podarunkowej Fancy Fashion (materialnego) przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Karty Podarunkowej może być dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Fancy Fashion.
 4.           Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej, określonej przy zakupie.
 5.           Realizacja Karty Podarunkowej Fancy Fashion polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Fancy Fashion, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6.           Kartą podarunkową Fancy Fashion nie można płacić za inną Kartę Podarunkową. 
 7.           Karta Podarunkowa Fancy Fashion może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl.
 8.           Karta Podarunkowa Fancy Fashion  nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1.
 9.           Realizacja Karty Podarunkowej Fancy Fashion  będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Fancy Fashion  w sposób nieuprawniony.
 10.           Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową Fancy Fashion   które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 11.           Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcyz tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej Fancy Fashion.
 12.           Karta Podarunkowa Fancy Fashion jest ważna i aktywny przez okres 3 miesięcy od momentu aktywacji w sklepie internetowym Fancy Fashion. 
 13.           Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
 14.           W ofercie dostępne są Karty Podarunkowe Fancy Fashion o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Karty Podarunkowej Fancy Fashion oraz w następujących formach:
 15.           Karta Podarunkowa w formie materialnej - wysyłana do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
 16.           Karta Podarunkowa w formie elektronicznej – wysyłana do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
 17.           Kart Podarunkowa Fancy Fashion stanowi środek płatniczy na okaziciela. Posiadacz Karty Podarunkowej Fancy Fashion jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Nieaktywna Karta Podarunkowa Fancy Fashion lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważny.
 18.           Zakup Karty Podarunkowej Fancy Fashion nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.
 19.           Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Fancy Fashion
 20.           Karta Podarunkowa Fancy Fashion może być realizowany w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji.
 21.           W celu realizacji Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.fancyfashion.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Karty Podarunkowej Fancy Fashion. 
 22.           Przy zakupach powyżej wartości zakupionej Karty Podarunkowej Fancy Fashion przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie www.fancyfashion.pl.
 23.           Jakakolwiek pozostająca kwota na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 24.           Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową Fancy Fashion jednorazowo, bez możliwości doładowania bądź ponownego aktywowania kodu.
 25.           Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Fancy Fashion w następujących przypadkach:
 26.           Upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Fancy Fashion (3 miesiące po atywacji).
 27.           Brak środków na Karcie Podarunkowej Fancy Fashion.
 28.           Brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Fancy Fashion (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej Fancy Fashion w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Fancy Fashion, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
 29.           Bez względu na wartość nominalną Karty Podarunkowej Fancy Fashion, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednej Karty Podarunkowej Fancy Fashion.
 30.            
 31.           III. Rozliczenia i reklamacje Karty Podarunkowej Fancy Fashion
 32.           Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Fancy Fashion otrzymuje od Wydawcy:
 33.           Potwierdzenie nabycia Karty Podarunkowej (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.
 34.           Informację e-mailową o dokonanym zakupie Karty Podarunkowej Fancy Fashion potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Karty Podarunkowej Fancy Fashion. 
 35.           Nabywca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Karty Podarunkowej Fancy Fashion. Sprawdzenie wartości może być dokonane pod numerem infolinii Wydawcy +48 536080000 (opłata według stawki operatora) lub drogą e-mailową pod adresem sklep@fancyfashion.pl.
 36.           Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej Fancy Fashion będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy sklep@fancyfashion.pl.
 37.           Zwrot Karty Podrunkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą Podarunkową Fancy Fashion
 38.           Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Podrunkowa Fancy Fashion nie została użyta, a środki na Karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej Fancy Fashion w żadnej innej formie nie przysługuje. 
 39.           W przypadku zwrotu Karty Podarunkowej Fancy Fashion, która została wydana: 
 40.           w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres: 
  FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Tuszyńska 63/2
  95-030 Rzgów (POLSKA)
 41.           w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy sklep@fancyfashion.pl. Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy. 
 42.           W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.fancyfashion.pl przy użyciu Karty Podarunkowej Fancy Fashion Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Karty Podarunkowej. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy. 
 43.           Postanowienia końcowe
 44.           Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Podarunkowej Fancy Fashion oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 45.           Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1. Wydanie Karty Podarunkowej Fancy Fashion nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
 46.           Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Fancy Fashion jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 47.           Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 
 48.           Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.fancyfashion.pl/kartapodarunkowa.
 49.           Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 50.           Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.fancyfashion.pl.