REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fancyfashion.pl 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fancyfashion.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fancyfashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy firmą FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
9. Sprzedawca lub FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Firma) – Podmiot gospodarczy prowadzący Sklep internetowy WWW.FANCYFASHION.PL, zarejestrowany jako FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
10. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego

  

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.fancyfashion.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.fancyfashion.pl, prowadzony jest przez firmę FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
ul. Szeroka 20, 95-030 Starowa Góra, NIP 7282850232, REGON 387789690, KRS 0000894120.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe  bez konieczności spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient jakichkolwiek szczególnych warunków technicznych, tj. wystarczający jest dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa.  
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient korzystając ze Sklepu internetowego może dokonać rejestracji swojego konta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),  d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fancyfashion.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Informacje na temat wysyłek znajdują się tutaj - https://fancyfashion.pl/pl/content/1-wysylka .
5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fancyfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.
5.4 Sklep zobowiązuje się do dostarczania Klientom produktów wolnych od wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich;


6.2. Klient zamawiając na terenie Polski ma możliwość uiszczenia kosztów zamówienia:
a.) gotówką kurierowi (tzw. sposób płatności za pobraniem)
b.) poprzez płatność internetową (Przelewy24)
c.) poprzez płatność odroczoną PayPo - zapłać za 30 dni. Regulamin i warunki korzystania dostępne są na http://www.paypo.pl 

6.3 Klient zagraniczny ma możliwość uiszczenia kosztów zamówienia:

a.) przelewem na numer konta bankowego 25 2490 0005 0000 4530 8410 3773 lub subkonta walutowego.

b.) za pomocą serwisu PayPal

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumena weszła w posiadanie rzeczy.
7.3 Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

7.4 Firma FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie zwraca bezpośrednich kosztów poniesionych przez Klienta przy odesłaniu towaru w celu wymiany/zwrotu. 
7.5 Prosimy odesłać nam zakupiony towar na adres: FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
ul. Szeroka 20, 95-030 Starowa Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.6. Firma FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie przyjmuje zwrotów ubrań wysłanych do nas za pobraniem.
7.7 Konsumenci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.8 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9 Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu.
7.10 Zgodnie z Prawem Konsumenta zwrot kosztów wysyłki następuje w kwocie najniższej oferowanej formy wysyłki. W naszym sklepie najniższa dostawa jest w cenie 0 zł(Poczta Polska), w związku z tym nie zwracamy kosztów wysyłki w przypadku wybrania droższej formy wysyłki(Kurier, Paczkomat).

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można kierować na adres sklep@fancyfashion.pl.
8.2 Firma FANCY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby t
o nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. PREORDERY

Kupujesz produkt w PRZEDSPRZEDAŻY.
Data premiery produktu w ustalana jest przez http://www.fancyfashion.pl - zastrzegamy sobie prawo do zmiany daty premiery, w momencie przesunięć wynikających z charakterystyki procesu logistycznego. 
Orientacyjna data wysyłki jest zawsze podana w produkcie, jednak może ona ulec zmianie.
Wysyłka całego zamówienia z produktem w przedsprzedaży odbywa się w momencie dostawy tego produktu.
Preordery nie podlegają promocjom i rabatom.

X. Postanowienia końcowe

9.1.Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  1.        wprowadzenia nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2.        zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3.        modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4.        zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

9.2   W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

9.3   Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie konta  oraz nie będzie mógł złożyć Zamowienia w ramach Sklepu.

9.4   Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu

 9.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego www.fancyfashion.pl oraz w siedzibie sprzedawcy.


Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 26.01.2023 r.

01.12.2022

REGULAMIN AKCJI "UPOMINKI - SKARPETY ZA 1 ZŁ"

1. Promocja obowiązuje do od 02.12.2022 do odwołania lub wyczerpania zapasów. Sprzedający może w każdej chwili odwołać lub czasowo wstrzymać akcję.
2. Aby skorzystać z Promocji należy zrobić zakupy za minimum 300 zł.
3. W przypadku zwrotu całości zamówienia, z wyjątkiem Skarpet, cena będzie regularna, rabat zostanie odliczony od zwrotu.
4. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, jeśli kwota pozostawionych produktów będzie wynosić poniżej 300 zł, rabat również zostanie odliczony od zwracanej kwoty.

PACZKI PRIORYTETOWE - REGULAMIN

1. Zamówienia priorytetowe są realizowane w pierwszej kolejności przed standardowymi wysyłkami.
2. Paczki Priorytetowe realizowane są na terenie Polski.
3. Usługa Paczka Priorytetowa realizowana jest tylko i wyłącznie po opłaceniu zamówienia z góry.
4. Wysyłki Priorytetowe nie dotyczą produktów sprzedawanych w opcji Pre-Order z ustaloną datą wysyłki oraz paczek z pakowaniem na prezent.
5. Wysyłki są realizowane za pośrednictwem DPD - usługa z gwarancją doręczenia w kolejnym dniu roboczym oraz InPost Paczkomaty.
6. Czas doręczenia paczki po opuszczeniu magazynu Fancy Fashion zależny jest od przewoźnika i firma Fancy Fashion nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia powstałe ze strony firmy kurierskiej.
7. Zamówienia Priorytetowe wysyłane są w kolejnym dniu roboczym, nie realizujemy wysyłek w weekendy.
8. Paczki priorytetowe realizowane w piątek mogą zostać nadane na sobotę. Usługa jest dostępna dla wybranych kodów pocztowych na terenie Polski i jej dostępność zależy od przewoźnika.
9. Regulamin oraz dostępność Usług DPD Next Day, DPD Sobota oraz InPost na Weekend znajdują się na stronie przewoźnika.